Cookie & privacy policy

Cookieverklaring

Deze site gebruikt cookies om het websitebezoek te analyseren en om u zo nog beter te informeren. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, smartphone of tablet kan worden geplaatst.

Manage je cookies via deze link

Op deze website vindt u de volgende types cookies.

Functionele cookies

  • cookie die bijhoudt welke cookies we op uw apparaat mogen plaatsen (cookie-compliance). Deze cookie's worden 30 dagen bewaard op uw toestel.
  • cookie die uw huidige sessie bijhoudt (steun_ze_session). Deze cookie wordt op uw toestel bewaard tot het einde van uw bezoek aan de website.
  • cookie die gebruikt wordt om cross-site forgery tegen te gaan (XSRF-TOKEN). Deze cookie wordt op uw toestel bewaard tot het einde van uw bezoek aan de website.
  • cookie die uw individuele sessies identificeert voor Cloudflare (_cfduid). Deze cookie wordt op uw toestel bewaard tot het einde van uw bezoek aan de website.

Analytische cookies

Google Analytics meet het bezoek aan pagina’s van de website om het informatieaanbod te verbeteren. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld ( _gat, _ga, _gid). Dit is een permanente cookie met een geldigheid van maximaal 2 jaar.

Steun Ze maakt geen gebruik van gegevens in functie van advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of bijvoorbeeld het Google Display Network.

Privacyverklaring

Artikel 1 – Persoonsgegevens

Om een initiatief in te sturen, vragen we je om naam en e-mailadres.

Artikel 2 – Verwerking

2.1. Algemene doeleinden

We gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: je in contact brengen met initiatieven. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

2.2. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurt, geruild, verdeeld of commercieel ter beschikking gesteld aan derden. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

  • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
  • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
  • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. server, …);
  • Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

2.3 Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat we jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.

Artikel 3 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Artikel 4 – Jouw rechten

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde van jou persoonsgegevens verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van jezelf direct aan een andere partij.

Via ons GDPR Form kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er wordt tot slot geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

5.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

5.2. In geen geval kan de uitbater van deze site aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

5.3. Je dient zelf te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 6 – Toegang door derden

6.1. Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan de aangesloten zorginstellingen.

6.2. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Artikel 7 – Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel